يکشنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٣
بروزرسانی
1403/01/20
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1681 | کل بازدید : 1335930 
صفحه اصلي > مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات > کارگروه اخلاق در پژوهش > فرم ها >  موافقت نامه‌ اجراي طرح‌هاي مشترك 
 

 

تاريخ:.................

       شماره:..............

 

موافقت نامه‌ اجراي طرح‌هاي مشترك

به‌منظور اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي به‌صورت مشترك بين مراكز مشروحه ذيل:

الف- مركز ....................................................وابسته به ................................................................ آدرس.........................................................................................................................................

ب- ........................  .....................................................آدرس ............................................كه در اين توافق‌نامه طرف دوم ناميده مي‌شود اصول و ضوابط زير مورد توافق وتعهد قرار گرفت و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن شدند:

1-    موضوع:

موضوع طرح مشترك عبارت است از اجراي طرح پژوهشي تحت عنوان:

".............................................................................................................................................."

2-  به منظور اجراي طرح مذكور پروپوزال حاوي جزئيات اجراي طرح با همكاري طرفين تنظيم و پس از تصويب در مراجع ذيصلاح هر يك از دو مركز تحقياتي قابليت اجرا خواهد داشت.

3-  در پروپوزال تنظيمي حدود همكاري و مشاركت هر يك از دو مركز از حيث انجام خدمات و وظايف مربوط به همكاري تحقيقاتي و نيروي مورد نياز اعم از محقق و ساير نيروهاي ذيربط كه هر يك از دوطرف بايد فراهم نمايد و هزينه مربوط با ذكر جزئيات مشخص خواهد شد.

4-     در پروپوزال، در حدود امكانات بايد برنامه‌ي زمان بندي از حيث اجراي كار و تخصيص اعتبار تنظيم گردد.

5-     سمت اشخاص حقيقي كه به‌عنوان مجري طرح از حيث پيشبرد امر تحقيق ضرورت دارند در پروپوزال معين خواهد شد.

6-  ضروري است شخص يا اشخاص حقيقي مجري طرح مشترك معين شود و در صورتي كه مسئوليت مذكور به بيش از يك شخص واگذار مي‌شود حدود، ضوابط و نحوه‌ي همكاري آن‌ها در پروپوزال مشخص گردد.

7-     محل هزينه و محل تامين منابع مالي- و سهم هر يك از دو مركز در پروپوزال بايد مشخص گردد.

8-  هر نوع بهره‌برداري معنوي از نتايج طرح شامل ارائه‌ي مقالات و نتايج تحقيقات در كنگره‌ها- و مجلات علمي و پژوهشي داخلي و خارجي – با اطلاع و رضايت طرفين انجام خواهد شد.

9-  نتايج مادي حاصله از طرح مشترك به نسبت سهم تخصيص يافته و پرداخت شده هزينه‌ي اجراي طرح- متعلق به طرفين مي‌باشد.

10- پس از تهيه و تصويب پروپوزال- و تامين منابع مالي- قرارداد اجراي طرح تحقيقاتي با مجريان طرح به‌صورت مشرك تنظيم و امضاء مي‌شود.

 

 


امضاء:

نام و نام خانوادگي: ........................

عنوان: ...............................................

امضاء:

نام و نام خانوادگي: ........................

عنوان: ...............................................                                                                                                                    تاريخ:.................

شماره:................

 

تفاهم نامه‌ي اجراي طرح تحقيقاتي بين ............................................................................... و ...........................................................................................................................................

پيرو توافق نامه‌ي شماره‌ي .................... مورخ .../.../... منعقده بين .................................................... و .............................................................. در خصوص اجراي طرح تحقيقاتي مشترك راجع به ................................................................. به منظور انجام اقدامات اجرايي طرح تحقيقاتي مذكور و قراردادي به شرح اصول و مفاد آتي بين طرفين منعقد گرديدو متعهد و ملتزم به اجراي كامل مفاد آن مي‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد:

عبارت است از اجراي طرح پژوهشي تحت عنوان:

"..............................................................................................................................................."

موضوع توافق‌نامه شماره................... مورخ ..../..../.... بين پژوهشكده  (مركز.......................................) و مشخصات كامل طرح در فرم تصويب شده طرح پيشنهادي درج گرديده، تمامي صفحات آن به وسيله‌ي نمايندگان دو مركز امضاء شده، جزء لاينفك اين قرارداد است و رعايت كليه‌ي نكات مندرج در آن كه جزء لاينفك اين قرارداد است، الزامي است.

ماده 2) مدت اجراي قرارداد:

مدت اجراي كامل طرح ......ماه است كه از تاريخ ..../..../.... آغاز و تا ..../..../.... ادامه دارد. مراحل اجرا به شرح فرم تصويب شده طرح پيشنهادي و يا جدول زمان‌بندي ضميمه قرارداد كه به امضاء طرفين رسيده، مي‌باشد.

ماده 3):

طرفين اين قرارداد با هماهنگي و توافق با يكديگر شخص يا اشخاص حقيقي مورد نياز به‌عنوان مجري طرح تحقيقاتي را تعيين كرده و با تنظيم قرارداد- يا صدور ابلاغ انشايي- وظايف آن‌ها را در خصوص اقدامات اجرايي طرح تحقيقاتي تعيين مي‌نمايند. در اين ابلاغ‌ها مسئول گزارش‌هاي دوره‌اي و نيز گزارش نهايي مشخص مي‌شود.

ماده‌ 4) گزارش پيشرفت كار:

بر حسب ميزان مداخله و اقداماتي كه در اجراي طرح تحقيقاتي به‌عهده‌ي طرفين گذاشته مي‌شود، گزارش پيشرفت كار طبق برنامه‌ي زمان بندي تنظيم و حداكثر ماهانه از تاريخ شروع به كار تحقيقاتي در اختيار مديران مركز پژوهشي قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي بين آن‌ها گزارش نهايي قابل تنظيم باشد.

ماده 5) تجهيزات و لوازم- اسناد- نتايج حاصله از اجراي طرح:

الف) كليه‌ي تجهيزات و لوازم مورد نياز غير مصرفي طرح كه از محل اعتبار طرح پژوهشي با رعايت مقررات تهيه مي‌گردد به نسبت مشاركت و سرمايه‌گذاري هر مركز متعلق به آن است. طرفين در حفظ و نگهداري و استفاده صحيح از اين تجهيزات و لوازم اهتمام نموده و پس از پايان اجراي طرح متناسب با سرمايه‌گذاري و مشاركت و بر اساس توافق و تفاهم در خصوص تقسيم و تخصيص تجهيزات و لوازم به هر يك از دو مركز اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ب) مالكيت اسناد و نتايج حاصله از طرح‌ها و همچنين حقوقي كه در اثر اجراي طرح‌ها و فعاليت‌هاي مختلف تحقيقاتي از محل اعتبار موضوع اين قرارداد تحصيل شود متناسب با ميزا ن مشاركت هر يك از دو مركز به آن‌ها تعلق خواهد داشت. 

ماده 6) مبلغ قرارداد:

كل اعتبار طرح مبلغ..............................ريال (معادل............................تومان) مي‌باشد كه تحت عناوين زير تقسيم شده است:

الف) حق‌الزحمه‌ي تحقيقاتي اشخاص حقيقي، مجري طرح و همكاران در طرح و حق‌الزحمه كاركنان و كارشناسان تحقيقاتي به مبلغ.............................................ريال

ب) هزينه‌ي انجام آزمايشات مورد نياز طرح: .............................ريال

پ) هزينه‌ي مواد مصرفي:..................................................ريال

ج) هزينه‌ي مواد غير مصرفي: .............................................ريال

د) هزينه‌هاي مسافرت‌هاي ضروري براي اجراي طرح:..................ريال

با توجه به طرح‌هاي مشترك يك سوم از كل بودجه به‌عهده‌ي........................................ و دو سوم به‌عهده‌ي .........................................مي‌باشد. مبلغ تخصيص يافته براي قرارداد در سال جاري توسط دو مركز .................. ريال معادل (.................. تومان) است كه در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود. در غير اين‌صورت براساس صلاحديد به سال‌هاي آتي منتقل مي‌گردد. جابه‌جايي ارقام هزينه در بندهاي مختلف مشروط بر اينكه مجموع هزينه‌ از سقف مصوب تجاوز نكند با درخواست مجري و تصويب روساي هر دو مركز .................................................. و .................................................... مجاز مي‌باشد.

ماده 7) نحوه‌ي پرداخت:

الف) هرگونه پرداخت حق‌الزحمه‌ي تحقيقاتي و حق‌الزحمه‌ي كاركنان موضوع بند الف ماده 6 قرارداد بر اساس گزارش پيشرفت طرح و پس از تاييد مديران پژوهشي مراكز به ميزان اعلام‌شده انجام خواهد شد. مجري طرح هزينه‌هاي مواد مصرفي، غير مصرفي و آزمايشات را از محل بودجه‌ي طرح پرداخت نموده و گزارش مربوطه را به مراكز ارائه نمايند.

ب) براي انجام هزينه‌هاي ضروري و خريد مواد و ملزومات و ساير هزينه‌هاي اجرايي طرح طبق بندهاي ب، پ، ج و د ماده 5 اين قرارداد تا مبلغ .............ريال قابل پرداخت به مجري طرح است كه ...................مبلغ توسط ........................................و مبلغ ........................توسط ...................................................... پرداخت خواهد شد. پرداخت‌هاي بعدي منوط به ارائه‌ي گزارش پيشرفت كار و ارائه‌ي صورت وضعيت و صورت حساب‌هاي مربوطه برابر مقررات پيش‌بيني شده در طرح و تاييد اسناد هزينه ارائه شده به‌وسيله‌ي مسئولين مربوطه مي‌باشد.

ماده 8) تمديد زمان و تعديل مبلغ قرارداد:

طرفين اين قرارداد متعهد شدند طرح را در زمان پيش‌بيني شده اجرا نمايند. تمديد مدت قرارداد و همچنين تعديل مبلغ قرارداد تنها در صورتي مقدور است كه دلايل و مدارك موجهي ارائه شود و مراكز، رسيدگي لازم را انجام داده و ضرورت تمديد مدت و همچنين تعديل مبلغ قرارداد را موجه تشخيص دهند، در اين صورت به ميزان متناسب به زمان و مبلغ قرارداد افزوده و يا كسر خواهد شد و با تنظيم و صدور متمم قرارداد اقدام لازم به‌عمل خواهد آمد.

ماده 9) حقوق علمي طرح: 

كليه‌ي حقوق علمي، مادي و معنوي طرح به ميزان ................................ درصد متعلق به ................................................................و به ميزان ...........................درصد متعلق به ................................................................مي‌باشد. استفاده از نتايج علمي طرح بر اساس توافق مشترك طرفين خواهد بود.

ماده 10) چگونگي مصرف درآمد احتمالي حاصله:

چنانچه در نتيجه‌ي اجراي طرح درآمدهايي از طريق ارائه‌ي خدمات و يا بهاي فروش تمام يا قسمتي از مواد مصرفي مازاد به‌صورت خام يا كالاي ساخته‌شده به‌دست آيد، تمام درآمدهاي حاصله با نسبت ...................... درصد متعلق به (مركز...........................................) و ......................... درصد متعلق به (مركز..........................................) مي‌باشد و مبالغ حاصله به حساب غير قابل برداشت مراكز ياد شده واريز و به همراه گزارش مربوطه، رسيد واريز وجه به هر يك از مراكز مربوطه ارائه مي‌گردد.

ماده11)

اين قرارداد در 11 ماده و 10 بند در 4 نسخه در .................................... تنظيم گرديده و به امضاي طرفين رسيده است و طرفين قرارداد ملتزم و متعهد به اجراي آن شدند. اقامتگاه قانوني طرفين همان است كه در مقدمه‌ي قرارداد ذكر گرديده است.

 

 

 


امضاء:

نام و نام خانوادگي: ........................

عنوان: .........................................

امضاء:

نام و نام خانوادگي: ........................

عنوان: .........................................


 

 

800x600

دسترسی سریع

کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور
 
آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
برای ارتباط با معاونت تحقیقات و فناوری با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:
71732832- 021 و  71732822 - 021
فکس:    22180109 - 021
پست الکترونیک : rd@uswr.ac.ir

صفحه اصلی دانشگاه فرم ارتباطنقشه سایتآرشیو اخبارتماس با ما