اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
حمیدرضا  خانکه معاون تحقیقات وفناوری 22180013 300
فریبا یادگاری سرپرست مدیریت تحقیقات 22180013 300
ابراهیم  پیشیاره مدیر توسعه فن آوری سلامت 22180013
گیتا  موللی مدیر اطلاع رسانی پزشکی وارتباطات 348
فرشته  بیانلو کارشناس مسئول ارزشیابی 22180007 327
مرضیه  گلچین مدیر بانکهای اطلاعاتی - کارشناس علم سنجی 22180072 237
فرشته  مخبر سرپرست کتابخانه مرکزی 362
امید مساح مسئول نظارت بر مجلات 419
فهیمه  باقرنژاد جاوید کارشناس بخش سازماندهی منابع 22180072 364
سمیرا  ساریخانی کارشناس بخش سازماندهی منابع 22180075 375
اکبر  فروع الدین عدل کارشناس مسئول طرح های پژوهشی و دبیر کمیته اخلاق 22180006 302
نسرین  ربیعی کارشناس سایت اطلاع رسانی 22180075 370

2