اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
آمنه ستاره فروزان مدیر توسعه و ارزیابی معاونت تحقیقات 22180083-92 2821
ابراهیم  پیشیاره مدیر توسعه فن آوری سلامت 22180083-92 2835
گیتا  موللی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 22180083-92 2825
فرشته  بیانلو کارشناس ارزشیابی 22180083-92 2823
مرضیه  گلچین کارشناس علم سنجی 22180083-92 2818
فرشته  مخبر سرپرست کتابخانه مرکزی 2643
امید مساح مسئول نظارت بر مجلات 2819
فهیمه  باقرنژاد جاوید کارشناس بخش سازماندهی منابع 22180072 2645
سمیرا  ساریخانی کارشناس بخش سازماندهی منابع 22180075 2645
نسرین  ربیعی کارشناس سایت اطلاع رسانی 22180075 2644
پریسا  رجبی کارشناس سازماندهی پایان نامه ها و طرح های پژوهشی 22180072 2645
معصومه  خواک کارشناس میز امانت کتابخانه مرکزی

2 3